Játékszabályzat

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE:

A játék elnevezése: „Instagram Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője:

Cégnév: Hun-Trade Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Jutas u. 120
Cégjegyzékszám: 01-09-881387
Adószám: 13891699-2-41

továbbiakban: Szervező.

A Játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál) a játék időtartama alatt „Követés”, “Tag” és “Kedvelés” kapcsolatot alakít ki a Játék résztvevőivel a Kölln Magyarország (kollnmagyarorszag) és Takács Krisztina (Kriszti_Takacs) elnevezésű Instagram oldalán keresztül.

A játékban véletlenszerűen kiválasztott Játékosok között kerül kisorsolásra a nyeremény. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy.

A Játékos a Játékban történő részvétellel beleegyezik, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízottjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli és egyéb hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

A jelen szabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a közösségi oldalain. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA ÉS MENETE:


A Játék 2022. 06. 16 napján kezdődik, és 2022. 06. 22. éjfélig tart.

A Játékon történő részvétel érdekében a Játékos Takács Krisztina (Kriszti_Takacs) Instagram oldalán közzétett Nyereményjáték posztban lévő feltételek teljesítésével regisztrál.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”), “Tag” és “Kedvelés” kapcsolatot alakít ki a Kölln Magyarország (kollnmagyarorszag) és Takács Krisztina (Kriszti_Takacs) Instagram oldalával.

VI. NYEREMÉNY:

A nyeremény a Nyereményjáték posztjában kerül meghatározásra.

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás időpontja 2022. 06. 23. csütörtök. A nyertes Játékos a sorsolást követően a Kölln Magyarország (kollnmagyarorszag) Instagram profilon keresztül üzenetben felveszi a Szervezővel a kapcsolatot.

Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és másra át nem ruházhatóak.

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.

A sorsolás elektronikus sorsoló program igénybevételével történik, a sorsolás képernyő felvétellel rögzítésre és szükség esetén megosztásra kerül.  A Nyertesek Instagram Storyban lesznek kihirdetve Zsikla Dóra (healthyfoods_bydori) és a Kölln Magyarország (kollnmagyarorszag) Instagram profilon keresztül.

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező felelős a következő feladatok teljesítéséért:

•           Nyertes kiértesítések, nyeremény sorsolásának lebonyolítása

•           Játékosokkal való kapcsolattartás

•           Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése

•           Nyeremények eljuttatása a nyerteshez

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

10.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő általános adatvédelmi tájékoztatója (http://kolln.hu/adatvedelmi-szabalyzat/) és a jelen szabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen fejezetben foglaltak irányadóak.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervezőre rendelkezésére bocsátja (név, e-mail cím, postacím, adószám).

A Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a kapott információkat.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

A nyertes Játékosnak alábbi személyes adatokat kell megadni:

• vezeték- és keresztnév,

• e-mail cím,


• telefonszám,


• postai cím (irányítószám, település, utca, házszám)

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

XI. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

XII.VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2022. június 01.